Oedolion a’r Gymuned yn Dysgu yn Ne Cymru: Persbectif Polisi ac Ar ferion

Author/Producer Danny Saunders, Lesley Hodgson a Cerys Furlong/ESCalate/HEA Wales
Contributors
  • Cerys Furlong (NIACE Dysgu Cymru)
  • Lesley Hodgson (University of Glamorgan)
  • Danny Saunders (University of Glamorgan)
Date Published 14 January 2010
Pages 36
Download pdf 1.1MB

Summary

Bydd y cyhoeddiad hwn gan ESCalate o ddiddordeb i bawb sy’n ymwneud ag Oedolion a’r Gymuned yn Dysgu a phrosiectau addysg gymunedol, boed yn ymarferwyr yn y maes neu’n wneuthurwyr polisïau.

Description

Yn y cyhoeddiad hwn disgrifiwn bolisi ac arferion yn ymwneud ag Oedolion a’r
Gymuned yn Dysgu (OGD) a’r llwyddiannau y gall prifysgolion eu cyflawni wrth
ymgysylltu’n llawn â’u cymunedau fel rhan o’u ‘trydedd cenhadaeth’ o wasanaeth cyhoeddus. Dechreuwn trwy adolygu’r honiadau ynglˆyn â buddion addysgol, iechyd a chymdeithasol i unigolion, prifysgolion a chymunedau lleol a defnyddiwn rai enghreifftiau astudiaeth achos o’r prosiect GATES ym Merthyr Tudful, sef tref a leolir ym mhen uchaf un o gymoedd de ddwyrain Cymru. Wedyn rydym yn archwilio cyddestunau yng Nghymru ble mae polisïau ac arferion yn cael eu datblygu. Mae datblygu OGD mewn modd cyd-drefnus yn gallu dod â buddion sylweddol i bob rhanddeiliaid pan mae prifysgolion yn dod yn aelodau sy’n cymryd rhan lawn yn y cymunedau y maen nhw’n perthyn iddynt.